Från matproduktion till gastronomi

Omslag för Från matproduktion till gastronomi

Rytkönen, Paulina (red.); Wramner, Per (red.); Bonow, Madeleine (red.)

Antologin Från matproduktion till gastronomi belyser aktuella frågor kring livsmedel och måltider. Förändringarna inom detta område illustrerar på flera sätt dagens samhällsutveckling. Boken består av tre tematiska delar.

”Strukturella förändringar och aktuella trender” tar upp efterfrågemönster, institutionella förhållanden, interaktion mellan olika aktörer och varumärkesstrategier. Fokus ligger på småskalig livsmedelsproduktion.

”Måltider och måltidskultur” tar upp kulturella och sociala faktorer bakom förändringar av popularitet, status etc. hos olika livsmedel. Här behandlas också betydelsen av miljön kring måltiden och av restaurangsektorns utveckling.

”Maten och naturen” tar upp hur lokalproducerade livsmedel påverkas av naturmiljön på produktionsplatsen och hur deras lokala identitet kan användas i marknadsföringen. Vidare behandlas hur lokal produktion kan gynna naturvården i odlingslandskapet.

Huddinge : Södertörns högskola, 2013. 239 sidor.

ISBN 978-91-975017-7-4

Serie: COMREC Studies in Environment and Development, 1652-2877 ; 7