The Promises of the Free World

Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality

Omslag för The Promises of the Free World: Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality

Ingridsdotter, Jenny

Den här avhandlingen undersöker hur ett antal individer som migrerade från Ryssland och Ukraina till Argentina efter Sovjetunionens fall berättar om sin erfarenhet. Det övergripande syftet är att studera hur dessa migranter navigerade i den sociala verkligheten i Argentina, särskilt vad det gäller kroppsliga, materiella och socioekonomiska positioner, såväl som hur detta påverkat deras berättade självförståelse och identifikationer. Det empiriska materialet består av etnografiska djupintervjuer och deltagande observationer gjorda i Buenos Aires mellan åren 2011 och 2014. Författaren använder sig av ett teoretiskt ramverk bestående av politisk diskursteori, kritiska ras- och vithetsstudier, autoetnografi och teorier om kolonialitet för att undersöka frågor om migration, mobilitet, rasialisering, klass och kön i en kontext av återetablering av ett liv i ett nytt samhälle. De som intervjuas i denna avhandling påverkades inte bara av Sovjetunionens kollaps, på så sätt att det påverkade deras förståelse av möjlig framtid samt deras retroaktiva förståelser av det förflutna, utan de påbörjade även sina nya liv i Argentina under den ekonomiska krisen som kulminerade år 2001. Centralt i avhandlingen är hur dessa dislokatoriska händelser inverkade på de intervjuades möjligheter och begränsningar för att kunna leva det liv som de hade förväntat sig, och därmed hur diskursiva strukturer påverkar subjektspositioner och identifikationer och därmed skapar specifika villkor för olika vägar för återetablering. Genom fokus på hur dessa individer berättar om sina anledningar för migrationen och om deras väg in i den argentinska arbets- och bostadsmarknaden visar författaren vilken roll argentinsk och östeuropeisk historia, såväl som 1990-talets nyliberala omstrukturering av den postsovjetiska regionen och Argentina, hade för deras självförståelse, subjektspositioner, identitet och mobilitet. Viktigt för hur de intervjuade förhandlade om olika subjektspositioner och identifikationer är intersektionella maktordningar och särskilt skapandet av ras och vithet. Författaren analyserar hur affekt och hopp spelade en roll i dessa processer och hur social deklassering artikulerades och gjordes meningsfull. Här undersöks även hur de intervjuades idéer om möjligheten att leva ett ”gott liv” var sammanflätade med förståelser av det förflutna, rasialisering, social ojämlikhet och en logik som präglades av kolonialitet.

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 312 sidor.

ISBN 978-91-87843-87-7

Serie: Södertörn Doctoral Dissertations, 1652-7399 ; 134